OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Anshar Studios SA informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anshar Studios SA, ul. Gallusa 10, 40-054 Katowice.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Game Design Summit”, a także poprzedzająca go rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO,
  b. realizacji umowy, której przedmiotem jest opcjonalny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Game Industry Conference”, a także poprzedzająca go rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b) RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
  a. warunkiem zawarcia i realizacji umowy czyli dokonania rejestracji oraz udziału w ww. Konferencji,
  b. dobrowolne, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani /Pana dane osobowe:
  a. w zakresie określonym w pkt.3 lit b) niniejszego dokumentu, jeśli Pan/Pani wyrazi zgodę zostaną udostępnione organizatorom Game Industry Conference w Poznaniu,
  b. będą udostępnione firmom informatycznym obsługującym ww. Konferencję na podstawie zawartych przez Anshar Studios SA odpowiednich umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych,
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a)
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail info@gdsum.pl, przesłać na adres siedziby Anshar Studios SA lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Anshar Studios SA w Katowicach.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania,
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.